جشن

جشن ها را پاس می داریم

نتایج نظرسنجی شماره دو
نویسنده : پرشین بلاگ - ساعت ۸:۳٤ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٤ خرداد ۱۳۸٧
 

نظر سنجی شماره دو که درسایت پرشین وبلاگ بصورت عمومی به کاربران ارائه شد که در مجموع هشت هزارو صد و نود و چهار رای ارسال شد . در ادامه فهرست پنجاه رتبه اول  اعلام می گردد:

 

رتبه اول

http://1pezeshk.com              تقدیر در بخش ویژه ها

رتبه دوم

http://anidalton.blogfa.com                                                                         

رتبه سوم

http://1fathi.wordpress.com                                                                          

رتبه چهارم

http://hamshahri-javad.persianblog.ir    تقدیر در پرشین بلاگ

http://violet.special.ir                                                                            

رتبه پنجم

http://mhmazidi2.wordpress.com          تقدیر در بخش ویژه ها

http://zahra-hb.com                                                                                 

رتبه ششم

http://dayyertashbad.blogfa.com                                                                     

رتبه هفتم

http://imilad.com                                                                                   

رتبه هشتم

http://bamdadi.com                                                                                  

http://z8un.com                                                                                      

http://webneveshteha.com            تقدیر در بخش ویژه ها                                                                

رتبه نهم

http://lawlessboy.persianblog.ir                                                                    

رتبه دهم

http://freekeyboard.net                                                                             

http://greenebtekar.persianblog.ir/      تقدیر در بخش ویژه ها 

رتبه یازدهم

http://me-justawoman.blogsky.com                                                                    

رتبه دوازدهم

http://matroud.com 

http://asheghoone.com                                                                                 

رتبه سیزدهم

http://mehrvash.persianblog.ir                                                                      

http://chap2.mihanblog.ir                                                                            

http://zanboor.blogfa.com                                                                           

رتبه چهاردهم

http://taranehhayghadimi.blogfa.com                                                                 

http://brick.blogfa.com                                                                              

رتبه پانزدهم

http://sharagim.net                                                                                 

http://gijali.com                                                                                    

رتبه شانزدهم

http://fanna.blogfa.com                                                                             

http://updateblog.net                                                                               

http://pirpesar.blogfa.com                                                                          

http://weightloss.anarkhanoom.com                                                                   

رتبه هفدهم

http://asroone.net                                                                                   

http://hoseinnorouzi.com                                                                            

http://oldestfashion.blogspot.com                                                                   

http://weblogina.com                                                                                

رتبه هجدهم

http://nikahang.blogspot.com                                                                         

رتبه نوزدهم

http://k1-online.com                                                                                

رتبه بیستم

http://iranmobile2007.persianblog.ir                                                                

رتبه بیست و یکم

http://khoneye-ma.blogfa.com                                                                        

http://father78.persianblog.ir                                                                      

رتبه بیست و دوم

http://baran-bahari52.blogfa.com                                                                     

http://sainttouka.blogfa.com                                                                        

http://zeitoun.blogfa.com                                                                            

رتبه بیست وسوم

http://khorshidkhanoom.com                                                                          

رتبه بیست و چهارم

http://persian.kamangir.net                                                                         

رتبه بیست  و پنجم

http://imayan.blogsky.com                                                                            

http://kavir-semnan.blogsky.com                                                                     

http://smto.ir                                                                                       

رتبه بیست و ششم

http://aloochehkhanoom.blogspot.com                                                                 

رتبه بیست و هفتم

http://zangoole.com                                                                                 

http://osyan.net                                                                                     

رتبه بیست و هشتم

http://khial.blogfa.com

http://akrane.persianblog.ir                                                                                                                                                       

رتبه بیست و نهم

http://persian.anarkhanoom.com                                                                       

http://moniri.com                                                                                   

http://mrsshin.blogspot.com                                                                         

رتبه سی ام

http://pishool.blogsky.com                                                                          

http://behrokh.persianblog.ir                                                                       

http://irannorth.persianblog.ir                                                                      

http://chaay.ghoddusi.com                                                                           

رتبه سی و یکم

http://shirazi.blogfa.com                                                                           

http://javad33.wordpress.com                                                                        

رتبه سی و دوم

http://gili.blogsky.com                                                                              

رتبه سی و سوم

http://shahin-cartoon.blogspot.com                                                                  

رتبه سی و چهارم

http://niccolojoon.wordpress.com                                                                    

http://baallaan.wordpress.com                                                                       

http://khodesh.blogfa.com                                                                           

http://mardankhorshid.blogfa.com                                                                    

رتبه سی و پنجم

http://baffled.blogfa.com                                                                           

http://ellize.blogspot.com                                                                           

http://pulp-fiction.blogspot.com                                                                    

http://hunch.blogsky.com                                                                             

رتبه سی و ششم

http://soboone.wordpress.com                                                                        

http://mywhiterose.blogfa.com                                                                       

رتبه سی و هفتم

http://ahmadinejad.ir                                                                                

رتبه سی و هشتم

http://itzoom.wordpress.com                                                                         

رتبه سی و نهم

http://dark-midnight.blogfa.com                                                                      

http://blog.1saeed.com                                                                              

http://pantijoon.persianblog.ir                                                                     

http://sunjoon.com                                                                                   

رتبه چهام

http://oldpilot.blogfa.com                                                                          

http://ali786.wordpress.com                                                                          

رتبه چهل و یکم

http://alisa50-50.blogsky.com                                                                       

http://monzo.blogsky.com                                                                            

http://talabeh3.persianblog.ir                                                                      

رتبه چهل و دوم

http://glassyworld.wordpress.com                                                                    

رتبه چهل و سوم

http://ey-rozegar.persianblog.ir                                                                     

رتبه چهل و چهارم

http://ham10m.com                                                                                                                                                                    

http://pantea.wordpress.com                                                                         

رتبه چهل و پنجم

http://persianweblog.ir                                                                             

رتبه چهل و ششم

http://zansan.blogfa.com                                                                             

رتبه چهل و هفتم

http://tramdaily.wordpress.com                                                                      

رتبه چهل و هشتم

http://cyberpejman.com                                                                              

http://shakh.wordpress.com                                                                          

رتبه چهل و نهم

http://mirrors.blogfa.com                                                                           

رتبه پنجاهم

http://shima.blogspot.com                                                                           

 


 
 
نتایج نظر ستجی شماره یک
نویسنده : پرشین بلاگ - ساعت ٧:٢٥ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٤ خرداد ۱۳۸٧
 

نظر سنجی شماره یک که در بخش مدیریت وبلاگ های پرشین بلاگ بصورت اختصاصی به کاربران ارائه شد که در مجموع سه هزارو بیست و سه  رای ارسال شد . در ادامه فهرست پنجاه رتبه اول  اعلام می گردد:

رتبه اول

 

 http://hamshahri-javad.persianblog.ir                                                              

 

رتبه دوم

http://akrane.persianblog.ir  تقدیر در بخش ویژه ها                                    

رتبه سوم

 

http://mehrvash.persianblog.ir                                                                       

رتبه چهارم

 

http://mamazy.persianblog.ir                                                                        

رتبه پنجم

 

http://father78  .persianblog.ir                                                                      

http://baarbaapaapaa.persianblog.ir تقدیر در بخش ویژه ها                                                                                                  

 

رتبه ششم

 

http://kelash.persianblog.ir        تقدیر در بخش ویژه ها                                                            

 

رتبه هفتم

 

http://haleheshgh.persianblog.ir                                                                     

رتبه هشتم

 

http://bahal .persianblog.ir                                                                        

رتبه نهم

 

http://barangroups.persianblog.ir      

رتبه دهم

http://acetaminophen.persianblog.ir                                                                 

 

************

یازدهم

http://itgroups.persianblog.ir                                                                       

http://abolfazl2321.persianblog.ir                                                                    

دوازدهم

http://amitis2000.persianblog.ir                                                                     

سیزدهم

http://pouladzadeh.persianblog.ir                                                                    

http://saharnanazi.persianblog.ir                                                                    

چهاردهم

http://persianblog.ir                                                                                

پانزدهم

http://ninijon.persianblog.ir                                                                         

http://akhtasa .persianblog.ir                                                                       

شانزدهم

http://itmanagement.persianblog.ir                                                                   

هفدهم

http://interuniversal.persianblog.ir                                                                 

http://aminnoura.persianblog.ir                                                                      

هجدهم

http://parastouha.persianblog.ir                                                                      

http://island83.persianblog.ir                                                                     

نوزدهم

http://mobaraki110.persianblog.ir                                                                    

http://jiluah.persianblog.ir                                                                         

http://pinky.persianblog.ir                                                                          

http://seyyedanjavi.persianblog.ir                                                                    

http://shamsnia.persianblog.ir                                                                       

بیستم

http://amirane.persianblog.ir                                                                        

بیست و یکم

http://daily.persianblog.ir                                                                          

بیست و دوم

http://hoosin_moo.persianblog.ir                                                                     

http://hannanehparvin.persianblog.ir                                                                  

http://jamebade.persianblog.ir                                                                       

بیست و سوم

http://computer.persianblog.ir                                                                        

http://albumnow.persianblog.ir                                                                       

http://roozegarr.persianblog.ir                                                                      

http://roya11842.persianblog.ir                                                                       

بیست و چهارم

http://persian_cat.persianblog.ir                                                                    

بیست و پنجم

http://omolmomenin.persianblog.ir                                                                     

http://network.persianblog.ir                                                                        

بیست و ششم

http://m-danlex.persianblog.ir                                                                       

http://sinagraphic.persianblog.ir                                                                     

http://smsparty.persianblog.ir                                                                       

بیست و هفتم

http://tamana_s.persianblog.ir                                                                        

بیست و هشتم

http://suteh_delan.persianblog.ir                                                                    

http://whoareyou.persianblog.ir                                                                      

بیست و نهم

http://yasnajoon.persianblog.ir                                                                       

سی ام

http://mozdor.persianblog.ir                                                                         

http://saboorajanam.persianblog.ir                                                                    

http://saeedbizar.persianblog.ir                                                                     

سی و یکم

http://7setare.persianblog.ir                                                                        

سی و دوم

http://amin-k.persianblog.ir                                                                          

سی و سوم

http://amirearab.persianblog.ir                                                                      

سی و چهارم

http://amirengineer.persianblog.ir                                                                    

http://bayateraje.persianblog.ir                                                                     

سی و پنجم

http://hochi.persianblog.ir                                                                          

http://gilda-pics.persianblog.ir                                                                      

سی و ششم

http://golhayemaryam.persianblog.ir                                                                  

سی و هفتم

http://fans.persianblog.ir                                                                            

http://delodeldar.persianblog.ir                                                                     

سی و هشتم

http://divanefarari.persianblog.ir                                                                   

http://divoonehkhooneyeman.persianblog.ir                                                            

سی و نهم

http://divoonehkhooneyema.persianblog.ir                                                             

http://dj-ati.persianblog.ir                                                                          

چهلم

http://ey-rozegar.persianblog.ir                                                                     

http://fatemeh68.persianblog.ir                                                                      

چهل و یکم

http://hodak.persianblog.ir                                                                           

http://higgle.persianblog.ir                                                                         

http://iran.persianblog.ir                                                                            

چهل و دوم

http://barooni.persianblog.ir                                                                        

http://behnamshirzad.persianblog.ir                                                                  

http://bahooneye_hamishegi.persianblog.ir                                                            

http://avaa56.persianblog.ir                                                                         

http://chocoholic.persianblog.ir                                                                      

چهل و سوم

http://boshraa.persianblog.ir                                                                        

http://daftarerangi.persianblog.ir                                                                   

http://daryatarin.persianblog.ir                                                                     

چهل و چهارم

http://betsa.persianblog.ir                                                                          

http://beheshtenarenji.persianblog.ir                                                                 

http://artstudent.persianblog.ir                                                                     

چهل و پنجم

http://ali.persianblog.ir                                                                            

http://ahookhanom.persianblog.ir                                                                     

http://shalakhteh.persianblog.ir                                                                     

چهل وششم

http://shiningfaces.persianblog.ir                                                                    

http://sigaroespersu.persianblog.ir                                                                  

http://skyblue.persianblog.ir                                                                        

http://sadsongs.persianblog.ir                                                                       

چهل و هفتم

http://sandali.persianblog.ir                                                                         http://royayeseda.persianblog.ir                                                                      

http://rimaeldera .persianblog.ir                                                                    

http://negar  .persianblog.ir                                                                        

چهل و هشتم

http://niloofarhb.persianblog.ir                                                                     

http://parmida.persianblog.ir 

چهل و نهم

http://paarvin.persianblog.ir                                                                        

http://pandopan.persianblog.ir                                                                        

http://persian22.persianblog.ir                                                                      

http://pishimaloos.persianblog.ir                                                                     

پنجاهم

http://pouyesh.persianblog.ir                                                                        

http://psy133.persianblog.ir                                                                         

http://mosi-64.persianblog.ir                                                                         

http://naadaanii.persianblog.ir                                                                      

http://mguitar.persianblog.ir